weberdur teraco

Weber

 

Definice výrobku:

Suchá cementová směs pro vytvoření teracových pemrlovaných omítek.

Použití:

Zhotovení tvrdých pemrlovaných teracových omítek.

➔ Najít prodejce

 

Barva:

Přírodně šedá s kontrastním kamenivem.

Složení:

Portlandský cement, písek, kamenivo.

Upozornění:

Teplota použití +5 °C až +35 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. Do malty je zakázáno přimíchávat jakékoliv přísady. Vyhněte se aplikaci za silného větru či ostrého slunečního svitu nebo deště.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, soudržný – min. >1,0 MPa, suchý, bez prachu, nečistot a zbytků původních nátěrů a stěrek snižujících přilnavost.

Provedení teracové omítky:

Vrstva teracové omítky se nanáší v tloušťce 12–15 mm na předupravený podklad. Podklad upravíme nanesením spojovacího můstku weberdur podhoz MC665 u savých materiálů (např. keramické cihla) nebo s webersan 951S u nesavých materiálů (např. kámen). Všechny spáry vytvořené v podkladu musí být přiznány i ve vrstvě zhotovené teracové omítky. Jejich prořezání musí proběhnout nejdéle do 12 hodin od nanesení teracové omítky.

Ošetření povrchu:

Nataženou vrstvu teracové omítky weberdur TERACO je nezbytné ihned po zatuhnutí chránit před extrémně rychlým vysycháním, zejména přímým sluncem, průvanem a větrem. Intenzivní ošetřování je třeba provádět minimálně tři dny po aplikaci. Optimální je zakrytí povrchu geotextiliemi udržovanými trvale ve vlhkém stavu. Je nutné se vyhnout nerovnoměrnému vysychání např. v důsledku slunečního osvitu.

Pemrlování:

Aby nedošlo k vylamování zrn, zejména drobného kameniva, je možné započít s pemrlováním nejdříve po pěti dnech od natažení. Pemrlování se provádí nejlépe strojně, vhodné je použití jehlových pistolí, povrch lze pískovat za sucha i za mokra.

Spotřeba:

  • Spotřeba suché směsi: 1,9 kg/mm/m2
  • Spotřeba vody: 3,25–3,75 lt/25kg pytel.

Balení:

Papírové pytle, 25 kg.

Nářadí:

Míchačka nebo el. míchadlo, zednická lžíce, ocelové nerez hladítko, vědro na vodu, příslušné strojní vybavení k pemrlování, pro lokální opravy pemrlovací kladivo.

Skladování:

Při skladování v suchu v originálně uzavřeném obalu lze materiál skladovat min. 6 měsíců.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné
pracovní pomůcky.
Likvidace odpadů Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Číslo výrobku

MC 661