AirMal

Cz.Weber

Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Použití

Barva je určená pro nátěry desek Rigips s technologií Activ‘Air. Je vhodná také na sádrokartonové desky a ostatní běžné vhodné povrchy.

Vydatnost

  • 6 – 8 m2 z 1 kg nátěru v jedné vrstvě

Uvedená hodnota je orientační a může se odlišovat dle ředění, druhu podkladu a způsobu zpracování.

Složení

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013. Bílý odstín - bělost min. 90 %.

Balení

  • V 15 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C. Podklad doporučujeme upravit penetrací provedenou nátěrem ředěným do 10% čistou vodou.

Ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Pokyny pro zpracování

Nátěr se nanáší dle potřeby minimálně ve 2 – 3 vrstvách. První vrstva se provádí nátěrem ředěným do 5% čistou vodou. Druhá a případné další vrstvy se ředí do 5% čistou vodou, případně lze nátěr použít i neředěný. Interval mezi jednotlivými nátěry je minimálně 2–4 hodiny, vždy po dokonalém proschnutí předchozí vrstvy.

Použité nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro desky s technologií Activ‘Air
  • sněhobílý
  • vysoce kryvý
  • velmi prodyšný
  • otěruvzdorný
  • tónovatelný
  • atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dříve vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C. Vhodné ředění, spotřebu, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpeč nostním listu výrobku.
Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Produkt je vhodný pro použití