weberren kalkopor

Novinka
weber_ren_kalkopor.jpg

bezcementová omítka pro historické stavby

Definice výrobku

Čistě vápenná (bezcementová) sanační omítka na vlhké zdivo. Minerální vápenná pórovitá omítka bez obsahu cementu, pro zhotovení jádrové omítky pro vnitřní i vnější použití. Vápennou pórovitou omítku weber.ren je možné použít u zdiva z cihel, kamene a u smíšeného zdiva.

Použití

U zdiva z cihel, kamene a u smíšeného zdiva. Při vnitřním a venkovním použití.

Barevné odstíny

Přírodné bílá.

Číslo výrobku

SAZ 851

Spotřeba

7 kg/1 m2/1cm

Balení

  • Ve 40 kg papírových obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Omítaný podklad musí být čistý a únosný.

Nečistoty, prach, volné částice a látky, které mají negativní vliv na přilnavost, odstranit, příp. provést vysokotlaké vodní čištění, otryskání mokrým pískem. Suché nebo velmi savé podklady je třeba předem navlhčit. Při nevhodných omítaných podkladech (např. odchylky od DIN 18 202 „Tolerance v pozemním stavitelství“) je třeba toto uvážit a je třeba učinit nápravná opatření.

Podmínky pro zpracování

Mísící poměr: Spárování a stříkání cca 3,1 l/25 kg pytel
Injektování 3,8 – 4,4 l/25kg pytel

Míchá se nízkootáčkovým míchadlem max. 500 ot./min, tak aby bylo přimícháno
co nejméně vzduchu. Doba míchání je min. 4 min.

Doba zpracovatelnosti 20 – 40 min. dle teploty.

Nářadí

Míchačka nebo omítací stroj, zednická lžíce, stahovací lať, vědro, štětka, hladítko dřevěné nebo PUR.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodná pro památkovou péči
  • podkladová omítka bez obsahu cementu pro vlhké a solí kontaminované zdivo
  • propustná pro vodní páry, zabraňuje plísním
  • reguluje vlhkost
  • snížené tvoření trhlin v důsledku smršťování
  • vyhovuje kritériím památkové péče
  • umožňuje z hlediska stavební biologie bezvadné a přirozené bydlení
  • umožňuje rychlejší karbonataci

Poznámky

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chránit před vyschnutím. Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití