weberrudicolor / Z

Cz.Weber

strukturovaný fasádní nátěr

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená fasádní nátěrová hmota obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad A. Varábí se ve dvou zrnitostech.

Použití

K barevnému ztvárnění, případně vytvoření strukturovaného povrchu (weberrudicolor Z) při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. weberrudicolor je vhodný také k přetírání tenkovrstvých omítek

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line 2013. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. Některé odstíny s označením exclusive mají příplatek podle platného ceníku 2015. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weberreflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

Číslo výrobku

 • weberrudiclolor NF 90 + číslo odstínu
 • weberrudicolor Z  NF 91 + číslo odstínu

Spotřeba

 • weberrudicolor: 0,8 kg/m2;
 • weberrudicolor Z: 1,5 kg/m2.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé. Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Pro variantu weber.rudicolor jsou vhodným podkladem také minerální a pastovité tenkovrstvé omítky.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání hmoty (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. valikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování - respektive vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasyháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Ředění

Fasádní hmota je připravena k přímému použití, weber.rudicolor Z se neředí. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé omítky) je možné weber.rudicolor ředit do 10 % čistou vodou. Poslední krycí vrstva se neředí.

Nářadí

Moltoprenový váleček, malířská štětka, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • připravený k přímému použití
 • otěruvzdorný
 • volbou použitého válečku lze mírně měnit strukturu
 • možnost aplikace jako hladký nátěr
 • stálý vůči zásadám a exhalacím
 • široký výběr odstínů
 • nátěrová hmota se zrnitou strukturou

Poznámky

Skladování

12 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití