weber.cal injektáž 15

weber-cal-injektaz-15_package.jpg

Injektážní malta ke konsolidaci zděných konstrukcí

Definice výrobku

Vysoce tekutá malta na bázi přírodního hydraulického vápna NHL5, pevnostní třídy M15 určená ke zpevňování zděných konstrukcí injektáží.

Použití

Tekutá malta na bázi hydraulického vápna ve třídě pevnosti M15, vhodná ke konsolidaci zděných konstrukcí. Injektáží nebo odléváním webertec injektáž 15 se vrátí konstrukční pevnost zpevněným prvkům a dosáhne se celkového zlepšení mechanických vlastností zpevněného zdiva, aniž by se změnil jeho původní vzhled. Je možné provádět zásahy zaměřené na zlepšení chování vůči seismickým vlivům a zásahy zaměřené na statické zpevňování strukturálních prvků, jako jsou:

  • zděné pilíře, sloupy, základy, klenby a oblouky,
  • zdivo s výplní, spojením případného „volného“ materiálu, který se v nitru zdiva nachází,
  • poškozené zdivo (smíšené, kámen, tuf, cihly…) pomocí výplně,
  • zdivo obecně, a to prostřednictvím vytváření křížových propojení nebo provádění spojů technikou tvrzených perforací.

Obsažené přírodní vápno NHL umožňuje přirozenou kompaktnost a zachování hygroskopie, poréznosti a prodyšnosti zdiva.

Spotřeba

1,47 kg/lt otvoru k zaplnění.

Číslo výrobku

SAB 947

Balení

  • Papírové pytle 25 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Aby nedošlo k úniku weber.tec injektáž 15, proveďte, případně vyspárujte, nerovné spoje nebo zatmelte eventuální otvory. Nasyťte vodou celé zdivo použitím otvorů vytvořených pro injektáž. Počkejte jeden den, aby došlo k odpaření stojaté vody ze zdiva. Vytvořte osu vrtaných otvorů o rozdílném průměru vzhledem k propustnosti a kompaktnosti zdiva od 20–25 cm (plné cihly) do 40 cm (smíšené zdivo). Otvory pro injektáž musí být různého průměru mezi 15 a 25 mm. Hloubka vrtu musí být cca dvě třetiny síly stěny. U síly do 60 cm stačí pracovat pouze na jedné straně stěny, u větších šířek je zapotřebí pracovat na obou stranách. Sklon vrtů musí být cca 45° nebo takový, aby byl schopen podporovat proces injektáže.

Nářadí

Injektážní stroj, el. míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem a regulací otáček, případně volnospádná míchačka nebo omítací stroj, vědro.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • vhodný ke konsolidaci zděných budov,
  • určený k použití na historických budovách,
  • použitelný gravitačně/pod tlakem

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Teplota použití +5 °C až +30 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. Výrobek je připraven k použití: přidejte pouze vodu v potřebném množství.

Zabraňte tvorbě vzduchových bublin během míchání a nanášení. Zabraňte rozmočení dutin, které mají být vyplněny, pokud jsou okolo nástěnné malby, výzdoby stěn různého charakteru a další prvky citlivé na vlhkost.

Produkt je vhodný pro použití