weber.tec 943

weber_tec_943.jpg

třísložkový bobtnavý hydrogel na akrylátové – metakrylátové bázi

Barevné odstíny

Modrá.

Definice výrobku

Injektážní gel s difúzní clonou, bez obsahu rozpouštědel, určený k dodatečné hydroizolaci stěn a podlah, které jsou v přímém kontaktu se zeminou. Provádí se z vnitřní strany budovy v případech, kdy není možné odstranění zeminy a přístup z venkovní strany. Výrobek je též vhodný pro venkovní izolaci šachet, jakož i utěsnění spár, trhlin a prostupů.

Spotřeba

Koncentrát: ca. 10,0 kg/m2 až 15,0 kg/m2.

 Balení

Obal Jednotka VPE/paleta / Poznámka
Láhev 1 kg 24 láhví Složka / A II
Kanystr 20 kg 24 kanystrů / Složka A I
Lahev 0,3 kg 24 lahví / Složka B
Jednotka 21,3 kg  

 

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

K ochraně podlahy před znečištěním doporučujeme rozložit u paty stěny fólii PE, resp. savou lepenku. Do izolované plochy stěny/podlahy se podle používaného pakru provrtají v rastru 20 cm až 30 cm (podle objektu mohou být zapotřebí i menší rozestupy) otvory o průměru 17 mm až 20 mm. Následně se do vývrtů zamontují pakry k injektáži gelu.

Podmínky pro zpracování

Je nezbytně nutné přesně znát druh a strukturu základu stavby (drolivý/soudržný, dutiny, atd.) a spád zatížení.

 

 • Je třeba zajistit rovnoměrný směšovací poměr připravených složek A a B.
 • Podle stavebního objektu může být zapotřebí dodatečné injektování výrobku, toto závisí zejména na půdních podmínkách, zatížení vodou a okolní vlhkosti. K docílení vrstev, které vedou vodu, může být v případě např. jílových půd zapotřebí rozestup mezi pakry cca 10 cm.
 • U větších dutin (suť, stavební rum, praskliny, duté tvárnice) může docházet ke značnému navýšení spotřeby výrobku weber.tec 943.
 • Mohou být zapotřebí boční izolační práce. Tyto by například představovaly dodatečnou vnitřní izolaci až nad maximální úroveň vzlínající vody. Při vtlačování do spár (např. dilatačních spár v budově) nebo trhlin ve zdivu/podlahové desce musí být zajištěno, aby gel zůstal v kontaktu s půdní vlhkostí.
 • Po ukončení prací vyčistěte nástroje vodou. Po vytvrzení gelu pakry vytáhněte, otvory uzavřete přípravkem weber.tec 933 nebo weber.tec 942.
 • Na uváděné doby zpracování a zatvrdnutí působí teplota. Při vysokých teplotách dochází ke zkracování uvedených časů a naopak.

Nářadí

Injektážní stroj.

Čištění

Nářadí a nástroje se ihned po injektáži omyjí vodou s použitím běžných mýdel či saponátů.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Nezávislý na povětrnostních podmínkách
 • Bobtnavý vodotěsný
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Vysoce pružný
 • Nízká směšovací viskozita
 • Možnost stanovení doby zpracování
 • Třísložkový

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití