weber.pur 6010

Novinka
Weber Czech Republic

injektážní polyuretanová pryskyřice

Definice výrobku

weber pur 6010 je dvousložková polyuretanová pryskyřice pro zpevňování hornin, stavebních konstrukcí, kotvení a hydroizolaci prováděné tlakovou injektáží zařízeními s poměrem složek 1:1 objemově. Začátek reakce po 10 minutách po smíchání složek – pomalejší verze.

Použití

Výrobek je určen pro injektáž dvousložkovými čerpadly vybavenými směšovačem s poměrem míchání 1:1 (čerpadlo AVD). K promíchání složek hmoty dochází ve směšovači čerpadla.

Barevné odstíny

Hnědá

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Injektážní stroj, nádoba na zalévání.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Dobrá adheze ke stavebním materiálům a horninám
  • Tvrdost
  • Pevnost
  • Vodotěsnost

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití