weber.tec 960V

Cz.Weber

injektážní silikonová mikroemulze

Definice výrobku

Základní (penetrační) hmota pod střešní nátěr weber.tec 960, na bázi umělé pryskyřice, obsahujíci rozpoštědla.

Použití

Penetrační nátěr pod střešní nátěr weber.tec 960.

Spotřeba

cca 200-300 ml/m2

Číslo výrobku

SAB 960V

Balení

  • Plechové konve 6l, 85 ks/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, bez ledu a rovný a musí být zbaven všech složek, snižujících přilnavost jako jsou např. oleje, tuky a prach. Vhodné podklady jsou - živcové, cementové, vláknitocementové, hliníkové, zinkové. Vše ve venkovním prostředí.

Nářadí

Štětka odolná rozpouštědlům, vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • transparentní
  • obsahuje rozpouštědla
  • pro venkovní použití

Poznámky

Skladování

V původních, neporušených obalech, v suchých skladech, po dobu maximálně 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu nad 26°C a pod +5°C nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití