weber.tec inhibitor

Cz.Weber

 Inhibitor koroze – impregnační nátěr

Použití

Dodatečná, dlouhodobá ochrana monolitického betonu. Prodlužuje životnost železobetonové stavby, oddaluje počátek koroze, redukuje rychlost koroze.

Definice výrobku

Impregnační - antikorozní nátěr na železobeton

Barevné odstíny

Mléčně bílá

Číslo výrobku

SAB 900

Spotřeba

0,5 - 1,0 kg/m² (dle savosti podkladu)

Balení

  • 15 kg v plastovém vědru. Váhová tolerance + 1,5 %.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu – nečistot, mastnoty. Na poškozený beton použít správkové reprofilační malty weber.rep sv. Beton s nátěry doporučujeme otryskat vodním paprskem do 180 Bar. Na betony vyspravované cementovými maltami použít vodní paprsek do 600 Bar. Nestříkat horkou vodou.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kon strukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, při silném větru a za deště.

Nářadí

štětec, malířský váleček 

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  •  Inhibitor koroze – impregnační nátěr

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Vyvarujte se hromadění nátěru – vzniku kaluží na vodorovných beton. konstrukcích. Po aplikaci chraňte min. 4 hod před deštěm. Uvedené materiály chraňte před přímým kontaktem s nátěrem – hliník, měď, galvanicky pokovenou ocel, mramor, přírodní kámen. Nepoužívat na beton nasycený vodou. Nepoužívat pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Produkt je vhodný pro použití