weberfloor 4320

weber.floor_4320_nov.jpg

rychletuhnoucí samonivelční hmota s vláknem

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifi kujících přísad pro vnitřní použití s armovacím vláknem.

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy).

Spotřeba

1,7 kg/m2/mm tloušťky vyrovnávací vrstvy

Orientační tabulka údajů o spotřebě

Tloušťka vrstvy / Spotřeba na 1 m2 cca / Vydatnost 25 kg pytle na cca

3 mm / 5,1 kg / 4,9 m2
5 mm / 8,5 kg / 2,9 m2
10 mm / 17 kg / 1,5 m2
25 mm / 42,5 kg / 0,6 m2
50 mm / 85 kg / 0,3 m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat.

Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weberbat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weberfloor 4320.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • samonivelační cementová hmota s vláknem
  • vysoké zatížení
  • pevnost 30 MPa
  • pro tloušťky vrstev 2-50 mm
  • rychletvrdnoucí - pochůznost již po 2-4 hod
  • pro ruční i strojní zpracování

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití