weber.sys dB - PVC/vinil

Novinka
protihlukovy-system_01.jpg

podlahový akustický systém s PVC / vinylem, minimální kročejový útlum Lw = 21 dB

Skladba

  • weber.dilatační páska
  • weber.bat podložka dB
  • weber.bat beton dB
  • weber.bat výztuž
  • weber.podklad floor
  • weber.floor 4150
  • weber.floor 4815

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Produkt je vhodný pro použití