weberfloor uni

weber_floor_uni.jpg

disperzní lepidlo pro PVC, CV a textilní podlahoviny

Použití

Lepidlo weberfloor UNI se používá pro lepení PVC, CV podlahovin a koberců.

Barevné odstíny

Šedá.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení A2: cca 350 g/m2.
Ozubení B1: cca 460 g/m2.

Balení

  • V 15 kg plastových vědrech, 44 ks – 660 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením A2 nebo B1.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Disperzní lepidlo pro pokládání PVC, CV a textilních podlahovin s nízkým obsahem emisí a zápachu.
  • Universální lepidlo pro pokládání podlahovin z PVC a CV a koberců
  • Doba odvětrání 10 – 15 min.

Poznámky

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí předepsané ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro hladké spodní strany podlahoviny je třeba použít ozubení A2, pro hrubé spodní plochy podlahoviny ozubení, B1. Podlahovinu pokládejte po dostatečné době odvětrání lepidla tj. po 10 – 15 min. do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalého přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před a po pokládce podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené nestavte na novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte. Před čištěním za mokra je nutná přestávka min. 24 hod. po položení.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 15 °C – 35 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití