weberfloor 4825

weber_floor_4825.jpg

lepidlo na přírodní lino a korky

Použití

Lepidlo weberfloor 4825 se používá pro lepení linoleových podlahovin.

 • pro lepení linolea
 • ve čtvercích a pásech
 • do 4 mm tloušťky podlahoviny

Barevné odstíny

Krémově bílá.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení B1: cca 400g/m2.

Balení

 • V 15 kg plastových vědrech, 42 ks – 630 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Na savých i nesavých podkladech, betonu,cementové samonivelační stěrce weber.floor 4010, 4031, 4095, vrstvě síranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením B1.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Neobsahuje ředidla
 • EMICODE EC 1: velmi nízké emise
 • Snadno zpracovatelné
 • S dobrou počáteční přilnavostí
 • Odolává zatížení kolečkovou židlí
 • Nutné odvětrání
 • Vhodné pro podlahové vytápění
 • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C
 • Plné zatížení po 24 hod.

Poznámky

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí vhodné ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro linoleové podlahoviny je třeba použít ozubení B1. Podlahovinu pokládejte okamžitě po nanesení do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalé přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před pokládkou a po položení podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené,
nestavte na novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte. Plné zatížení po 24 hodinách.

Před svařováním spojů by lepidlo mělo schnout minimálně 12 hodin.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Možno aplikovat při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 8 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Fixace citlivá na mráz.

Produkt je vhodný pro použití