weberxerm 858 BlueComfort

Novinka
Cz.Weber

flexibilní bílé lepidlo na obklady a dlažby, mozaiky a přírodní kámen

Definice výrobku

Cementové flexibilní přírodně bílé lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a přírodní kámen pro interiér i exteriér.

Použití

Weberxerm 858 BlueComfort se používá pro lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb, mozaiky, skleněné mozaiky a přírodního kamene. Díky své bílé barvě je produkt zvláště vhodný pro lepení skleněných mozaik. Weberxerm 858 BlueComfort lze použít na beton, cementové potěry, podklady na bázi síranu vápenatého, potěry s podlahovým vytápěním, sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, vápenocementové a cementové omítky. Lze lepit na tenké až střední lože do tloušťky až 10 mm.

Spotřeba

cca 4 kg/m2

Číslo výrobku

LOD 858

Barva

Přírodní bílá.

Složení

Směs na bázi anorganických pojiv, speciálních plniv a modifikujících přísad.

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, dostatečně vyzrálý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných< částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Kvalita podkladu musí splňovat požadavky platných norem nebo požadavky projektové dokumentace. Podklad před lepením upravíme pomoci penetračního nátěru.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikaci je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +30 °C (vzduch, konstrukce i materiál samotný), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikaci lepidla používáme ředěny roztok weberpodkladu A s vodou v poměru 1:5. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) používáme penetraci weberpodklad haft neředěny. Na nově provedené, vyzrálé, čisté hydroizolační nátěry či stěrky Weber (například akryzol, terizol…) lepíme bez penetrace.

Nářadí

Míchací vědro vhodné velikosti, míchadlo, nerezová zubová hladítka o velikosti zubu 4 × 4 mm, 6 × 6 mm, 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm
(dle rozměru dlaždic). U rozměrů dlaždic nad 1 200 cm2 doporučujeme používat stěrku buchtel (velikost zubu 20 × 8 mm), případně
hladítko s K zubem, nádoba na odměření záměsové vody, houba na čištění lepeného prvku.

Čištění

Nádoby, nářadí, případně zašpiněný obkladový prvek se ihned očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková suchá směs přírodně bílé barvy
  • lepení obkladů, dlažeb, skleněné mozaiky a přírodního kamene
  • pro náročné obkladačské práce
  • třída C2TE S1 podle ČSN EN 12004
  • vysoká stabilita lepeného spoje
  • výborná zpracovatelnost
  • maximální tloušťka lože 10 mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití