weberpodklad floor

Weber Czech Republic

penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty

Použití

Hmota se používá pro penetrace savých podkladů před aplikací samonivelačních hmot. Hmotu je možné použít jak na nové vyzrálé, tak na starší očištěné cementové potěry, betony a anhydritové potěry.

Definice výrobku

Jednosložkový disperzní penetrační nátěr pro savé podklady pod samonivelační a opravné hmoty.

Barevné odstíny

mléčná, po vyzrání transparentní

Spotřeba

0,1 kg/m2

Číslo výrobku

NPA 110

Balení

  • V 1 a 5 kg PE obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Pokyny pro zpracování

Před použitím promíchat a zředit max. 5 % vody, nanášet pomocí válečků, štětců nanášejte rovnoměrně ve slabé vrstvě – zabraňte tvorbě loužiček. Po zaschnutí (zkouška škrábáním) lze podle místních podmínek provádět následnou vrstvu cca 2 hod.).

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí. Zaschlou vrstvu nelze odstranit vodou.

Nářadí

Míchadlo, hrubý molitanový váleček, štětec.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • sjednocuje a snižuje savost podkladu
  • vysoký podíl sušiny
  • spolehlivě vyplňuje drobnou porezitu podkladu před aplikací samonivelačních hmot
  • výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev podlahových hmot k podkladu
  • prodlužuje zpracovatelnost následných podlahových hmot
  • vodou ředitelný jednosložkový koncentrát
  • odolný alkalickému prostředí
  • velmi malý obsah emisí

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití