weberbat vyrovnávka

weber_bat_vyrovnavka.jpg

ručně zpracovatelná modifikovaná cementová hmota

Použití

Weberbat vyrovnávka je možno použít pro vyrovnání cementových a vápenocementových omítek, betonu či zdiva před lepením keramických obkladů, obkladů na bázi přírodního nebo umělého kamene. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Používá se pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava. Weberbat vyrovnávku lze použít pro celoplošné i lokální vyrovnání podkladů (výtluky, dutiny, nepohybující se spáry, poškozené hrany a podobně).

Definice výrobku

Jednosložková šedá ručně zpracovatelná vyrovnávací hmota na stěny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití

Číslo výrobku

OH 103

Spotřeba

1,6 kg/m2/1 mm vrstvy

Balení

  • Ve 20 kg papírových obalech
  • 48 ks – 960 kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic a balastů (jako např. prach, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost vyrovnávací hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například i míchání) se nesmí provádět pod +5 °C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo, případně vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba, nerezové hladítko, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • ručně zpracovatelná modifikovaná cementová vyrovnávací hmota na stěny
  • tloušťky vrstev 1 – 25 mm, lokálně až 40 mm
  • pevnost v tlaku 10 MPa
  • pevnost v tahu za ohybu 3 MPa
  • rychletvrdnoucí – aplikace obkladů již po 3 hod.

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití