weberkřemičitý písek

weber_kremicity_pisek.jpg

křemičitý písek

Definice výrobku

Kremicitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm

Použití

K zásypu epoxidových penetrací nebo jako plnivo do k tomu určených hmot. Možno použít i k zásypu spár zámkové a betonové dlažby i násyp do dětských hřišť.

Barva

Béžově bílá

Spotřeba

Jako zásyp epoxidových penetrací cca 3 kg/m²

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 40 ks – 1000 kg/palet

Dokumentace a brožury

Výhody produktu

  • Křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm

Poznámky

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití